AVÍS LEGAL & CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals posades a la disposició de l'usuari de Spring & Swing Festival, s'exposen amb caràcter permanent en aquest lloc web, permetent ser arxivades i impreses i, per tant, facilitar a l'usuari estar prèviament informat de les condicions d'accés i ús de Spring & Swing Festival, i de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa, organitzadora del Festival Spring & Swing Festival.

Swing Maniacs Poblenou S.L.

CIF: B-66782780

Passatge de Pere Ripoll, 5, 08005 Barcelona

Mail: info@mesqueswing.com

Telèfon: 930 091 779 | 699 699 174

MésQueSwing, d'ara endavant El Prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a quals vulgui una altra disposició legal que fos aplicable. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

TERMES I CONDICIONS GENERALS

El Festival Spring & Swing Festival està organitzat per Swing Maniacs Poblenou, S.L., amb C.I.F. núm. B66782780, i seu en Passatge de Pere Ripoll, 5, 08005 Barcelona, amb mail info@springandswingfestival.com i telèfon 699 699 174.

Totes les inscripcions seran tramitades prèvia acceptació de les condicions del festival que es descriuen a continuació.

Aquests termes i condicions generals són la part essencial del contracte- registro entre l'Organització i la persona que es registra en el Spring & Swing Festival. Si no dona la seva conformitat amb aquest document durant el registre (i, per tant, no està d'acord amb els termes), no podrà assistir al festival.

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ, PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

La forma de pagament és pagament únic en línia del 100% de l'import de la passada triada, mitjançant la plataforma en línia de venda, amb targeta bancària .

En el moment de la inscripció se sol·liciten les següents dades: Nom, Cognoms, telèfon, mail, rol i nivell. Si t'inscrius en parella, se sol·licitaran les mateixes dades per a la parella.

Una vegada realitzat el pagament, l'organització del Festival no farà devolució ni total ni parcial de l'import abonat. Si es dona el cas de no poder assistir al Festival, pots transferir el teu passi a una altra persona, amb el mateix rol i nivell.

En cas que s'esgotin les places, els sol·licitants de registre poden col·locar-se en una llista d'espera.

Rebràs un email confirmant la teva plaça amb un resum del pagament realitzat.

En el cas que no es completin tots els nivells, és possible que hàgim de reorganitzar els grups, informant per correu electrònic de qualsevol canvi i opcions alternatives.

Per a transferir la teva passada ens hauràs d'enviar un mail a info@springandswingfestival.com amb data límit 26 de març del 2023 amb les teves dades i les dades de la persona a qui transfereixes la passada.

En casos d'urgències mèdiques, esdevingudes en els dies previs al festival, l'Organització realitzarà una valoració de la situació, previ enviament dels justificants mèdics pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d'hospitalització, lesions òssies i/o trencaments ossis. No es considerarà urgència mèdica les lesions originades amb setmanes d'antelació al festival, amb pronòstic de curació pròxim a aquest.

En casos de força major, com a pandèmia, epidèmia, clima extrem, guerra, brot, crisi, aturs laborals,acció governamental, etc., Spring & Swing Festival pot eximir-se de responsabilitat en el cas que hi hagi risc de pèrdues o mal de béns, per raons alienes a la seva voluntat.

L'organització del Festival podrà retenir un percentatge de l'import pagat en concepte de taxes d'administració consistent a cobrir la part de despeses ja produïdes i no recuperables durant l'any anterior a l'esdeveniment. En qualsevol cas, El Festival considerarà opcions alternatives per a reduir els danys de totes dues parts.

Si l'esdeveniment és cancel·lat o posposat pel propi Festival degut a circumstàncies fora del nostre control, els participants tindran l'opció de transferir les seves passades per a la nova data de l'esdeveniment.

CANVIS

L'Organització del Spring & Swing Festival es reserva el dret a modificar horaris, ubicació, bandes, professors, i preus del festival, classes i/o festes, i comunicar qualsevol d'aquests canvis a través de la web.

DANYS I PERJUDICIS

Spring & Swing Festival no es farà responsable de cap mena de mal físic o lesió, o robatoris o danys de pertinences que puguin ocórrer durant el Festival. Swing Maniacs Poblenou S.L. no es responsabilitza d'accidents o pèrdues, robatoris o danys que sofreixin els participants en l'esdeveniment.

SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

L'acceptació fent clic en les Condicions Generals pels assistents del Spring & Swing Festival en la pàgina de registre de la web en el moment del registre, declaren que estan completament d'acord amb el contingut d'aquest document, i que obeiran totes les seves normes i regulacions.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D'IMATGE

L'usuari, participant total o parcial del Spring & Swing Festival, sent major d'edat, en ple ús dels seus drets civils, declara que durant els dies de celebració de l'esdeveniment, podrà ser retratat i/o filmat. Aquestes imatges tenen per finalitat retratar els esdeveniments del Spring & Swing Festival, i en cap cas hi ha un caràcter mercantilista de cap d'aquestes imatges. L'Organització del Spring & Swing Festival no es fa responsable de l'ús que terceres persones o empreses alienes facin d'aquestes imatges sense autorització prèvia.

I per tot això, expressament vostè AUTORITZA la utilització de LA SEVA IMATGE PERSONAL resultant d'aquest festival per a la finalitat esmentada, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l'àmbit nacional de cap país.

I per deixar-ne constància i faci efecte, estic conforme amb la present autorització a l'empara del que es disposa en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. L'acceptació d'aquests termes generals implica l'autorització de la present clàusula sobre cessió de dret d'imatges.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades: Dret d'informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollits en la seva fitxa.

Els informem que les Dades de Caràcter Personal recollits, seran incorporats en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d'usuari en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix el Spring & Swing Festival.

L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l'adreça postal a dalt indicada o bé per correu electrònic a l'adreça info@springandswingfestival.com, indicant clarament el dret que desitja exercir.

El Spring & Swing Festival es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per a garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

El Spring & Swing Festival podrà instal·lar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també denominades cookies, en el seu ordinador amb la finalitat de conèixer informació dels visitants al seu web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, a vegades, generarà un missatge en el qual si continues navegant en el lloc web acceptes les cookies.

CODI DE CONDUCTA

En cap cas es tolerarà cap mena de comportament violent, sexista, intimidatori, racista o excloent. Si observa o experimenta algun comportament inadequat durant el festival, comuniqui's amb l'equip d'organització immediatament. L'organització es compromet a tractar amb delicadesa qualsevol informe realitzat per assistents i mantenir tots els detalls el més confidencials possible. Així mateix, l'organització es reserva el dret d'expulsar a qualsevol persona que actuï de manera inadequada.

Les pautes anteriors s'apliquen a tots els que assisteixen a Spring & Swing Festival, inclosos els membres del personal, voluntaris, professors, músics, jutges i participants.

En signar aquest document, l'assistent al Festival està obligat a comportar-se en concordança amb les normes generals i amb les vigents lleis del codi penal espanyol. En cas de cometre qualsevol falta o delicte, es posarà sota jurisdicció de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

El prestador es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-lo.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic info@Mésqueswing.com


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de les nostres activitats i serveis continguda en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús es realitzarà en els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament